Termen en condities

Algemene voorwaarden Gi Group Perm B.V. (Grafton Recruitment)

Datum: 01-01-2020

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer: 7586415

 

 1. Definities 
 1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 
  • Gi Group: Gi Group Perm B.V. (Grafton Recruitment), gevestigd te Amsterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Nederland onder nummer 7586415, tevens handelend onder de naam Grafton Recruitment en/of de gebruiker van deze algemene voorwaarden. 
  • Opdrachtgever: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die gebruik maakt van de diensten van Gi Group;
  • Kandidaat: de natuurlijke persoon die betrokken wordt in werving- en selectieactiviteiten van Gi Group ten behoeve van Opdrachtgever, meer in het bijzonder de natuurlijke persoon die aan Opdrachtgever is voorgesteld door Gi Group, althans de natuurlijke persoon met wie Opdrachtgever via Gi Group in contact is gekomen in het kader van aangaan van een arbeidsverhouding met die persoon, of in het kader van terbeschikkingstelling van die natuurlijke persoon aan Opdrachtgever. 
  • Medewerker: ieder personeelslid van Gi Group en/of ieder natuurlijk persoon die is geworven en geselecteerd door GI Group (onder andere op basis van een door of op verzoek van Gi Group afgenomen assessment, indien Opdrachtgever een assessment wenst) en die door tussenkomst van Gi Group werkzaamheden verricht of gaat verrichten ten behoeve van (meerdere) Opdrachtgever(s).
  • Tarief: het door de Opdrachtgever aan Gi Group verschuldigde Tarief, zoals (laatstelijk) opgenomen in de overeenkomst (het samenwerkingsvoorstel) (of aanvullingen daarop) of - bij gebreke van vastlegging in een overeenkomst – opgenomen in de offerte of andere correspondentie van Gi Group
  • Bruto jaarsalaris: Het tussen Opdrachtgever en Kandidaat of tussen Gi Group en Medewerker afgesproken loon op jaarbasis voor een fulltime werkweek, aangevuld met vakantiebijslag en overige emolumenten (waardonder doch niet uitsluitend gegarandeerde of redelijkerwijs te verwachten bonus, winstdeling, tantième, 13e maand, vaste representatievergoedingen). Voor het brutojaarsalaris (en de op basis daarvan te berekenen fee), wordt altijd uitgegaan van het salaris voor een fulltime dienstverband, ook in het geval de functie parttime wordt ingevuld. 
  • Bruto salaris: het Bruto jaarsalaris gedeeld door het aantal loonperiodes in een jaar (gedeeld door 12 bij maandverloning, gedeeld door 13 bij een 4 weken verloning).

 

 1. Toepasselijkheid 
 1. Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en alle door Gi Group te sluiten overeenkomsten betreffende diensten van Gi Group, een en ander voor zover deze voorwaarden naar hun aard en inhoud toepasbaar zijn op de betreffende dienst. Deze algemene voorwaarden kennen algemene artikelen en artikelen die specifiek betrekking hebben op een bepaalde dienst. Bij de specifieke artikelen staat boven de afdeling aangegeven op welke dienst deze betrekkening hebben. Voor zover een (deel van een) specifiek artikel van deze algemene voorwaarden strijdig is met een algemeen artikel uit deze algemene voorwaarden, gaat (dat deel van) het betreffende specifieke artikel voor op (dat deel van) het algemene artikel.
 2. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet van toepassing en worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen. 
 3. Van deze algemene voorwaarden afwijkende afspraken zijn slechts van toepassing indien schriftelijk overeengekomen tussen partijen.
 4. Wijzigingen die door Gi Group in de algemene voorwaarden worden aangebracht gelden tegenover de Opdrachtgever vanaf één maand na de datum waarop de gewijzigde algemene voorwaarden aan de Opdrachtgever schriftelijk zijn medegedeeld tenzij de Opdrachtgever, Gi Group binnen veertien dagen na ontvangst van de mededeling schriftelijk in kennis stelt van het feit dat hij tegen de wijziging van de algemene voorwaarden bezwaar maakt. 
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Gi Group en Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen. 

 

 1. Aanbieding, offertes en overeenkomst 
 1. Alle aanbiedingen en offertes van Gi Group zijn geldig gedurende 60 dagen na datum van de aanbieding of offerte, tenzij anders aangegeven. 
 2. Wijzigingen van opdrachten zijn voor Gi Group pas bindend indien deze schriftelijk door Gi Group zijn aanvaard. 

 

 1. Betalingsvoorwaarden 
   1. Betaling door Opdrachtgever dient te geschieden zonder toepassing van korting, verrekening of opschorting. Tenzij anders door partijen overeengekomen, dient betaling te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum middels overmaking op het rekeningnummer zoals vermeld op de factuur. Uitsluitend betalingen aan Gi Group (op het rekeningnummer zoals vermeld op de factuur) werken bevrijdend. Betalingen aan anderen (kandidaten of Medewerkers bijvoorbeeld) of het verstrekken van voorschotten aan anderen zijn onverbindend en kunnen nimmer grond opleveren voor schulddelging of schuldvergelijking.
   2. Indien niet tijdig wordt betaald is Opdrachtgever vanaf de eerste dag na het verstrijken van de betalingstermijn van rechtswege in verzuim en een rente van 1% per kalendermaand verschuldigd over het openstaande bedrag, waarbij een gedeelte van een maand voor een volle maand wordt gerekend. 
   3. Indien Opdrachtgever de factuur geheel of gedeeltelijk betwist, dient hij dit binnen veertien kalenderdagen na factuurdatum schriftelijk, onder opgaaf van redenen, aan Gi Group te melden. Na het verstrijken van de hierboven bedoelde termijn wordt Opdrachtgever geacht de factuur te hebben goedgekeurd. In het geval Opdrachtgever een deel van een factuur betwist dient het niet betwiste deel binnen veertien kalenderdagen, na factuurdatum te worden voldaan.
   4. Opdrachtgever is niet bevoegd het factuurbedrag, ongeacht of hij dit betwist, te verrekenen met een al dan niet terecht vermeende tegenvordering en/of de betaling van de factuur op te schorten.
   5. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, evenals eventuele storneringskosten die Gi Group maakt als gevolg van de niet-nakoming door Opdrachtgever van diens verplichtingen op grond van dit artikel, komen geheel ten laste van Opdrachtgever. De vergoeding ter zake van buitengerechtelijke kosten wordt gefixeerd op 15% van de verschuldigde hoofdsom inclusief btw en rente (met een minimum van € 200,00 per vordering), tenzij Gi Group aantoonbaar meer kosten heeft gemaakt. De gefixeerde vergoeding zal steeds zodra Opdrachtgever in verzuim is door Opdrachtgever verschuldigd zijn en zonder nader bewijs in rekening worden gebracht.

 

 1. Gegevens Opdrachtgever 
   1. Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden welke Gi Group overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de overeenkomst, juist en tijdig in gewenste vorm en op gewenste wijze ter beschikking van Gi Group te stellen. Indien daarbij sprake is van persoonsgegevens zal Gi Group deze uiteraard op een behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerken conform wettelijke voorschriften daaromtrent.
   2. Gi Group heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever aan de in het vorige lid genoemde verplichting heeft voldaan.

 

 1. Prijzen en tarieven 
 1. De prijs wordt berekend op basis van het Tarief, zoals vastgelegd in de samenwerkingsovereenkomst. 
 2. Indien prijsbepalende factoren een verhoging ondergaan, door welke oorzaak dan ook, dan is Gi Group gerechtigd de overeengekomen prijzen en tarieven dienovereenkomstig te wijzigen. Een dergelijke wijziging geeft Opdrachtgever niet het recht de overeenkomst te beëindigen. Gi Group zal Opdrachtgever schriftelijk informeren over een wijziging.
 3. Gi Group is gerechtigd haar prijzen te indexeren conform het CBS prijsindexcijfer zakelijke dienstverlening. 
 4. Alle prijzen zijn in euro’s exclusief btw en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.
 5. Voor het geval op enig moment een transitievergoeding verschuldigd wordt, wordt hierbij vastgelegd dat alle tarieven en/of calculatiefactoren exclusief (de financiële gevolgen van) transitievergoeding zijn. De transitievergoeding wordt door Gi Group niet gereserveerd in de kostprijs. De Opdrachtgever betaalt c.q. vergoedt de transitievergoeding en daaruit voortvloeiende werkgeverslasten aan Gi Group indien Gi Group verplicht is om de transitievergoeding uit te betalen aan de (bij Opdrachtgever tewerkgestelde) Medewerker. Het kan ook zijn dat de transitievergoeding in een later stadium wordt (/moet worden) uitbetaald aan de Medewerker. In dat geval wordt de transitievergoeding pro rata doorbelast aan de Opdrachtgever (in ieder geval het deel van de transitievergoeding dat is opgebouwd in de tijd dat de Medewerker ter beschikking is gesteld aan de Opdrachtgever) op het moment dat de transitievergoeding wordt uitbetaald aan de Medewerker door GI Group.

 

 1. Leveringstermijnen
 1. Eventueel in de overeenkomst bepaalde termijnen waarbinnen de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd gelden slechts bij benadering en niet als fatale termijnen. 
 2. Opdrachtgever kan, bij overschrijding van een dergelijke termijn, wel een redelijke termijn stellen waarbinnen Gi Group de overeenkomst, behoudens overmacht, uitgevoerd moet hebben. 
 3. Overschrijding van die nieuwe redelijke termijn levert wel een grond op voor ontbinding van de overeenkomst door de Opdrachtgever.

 

 1. Aansprakelijkheid en vrijwaring 
 1. Indien Opdrachtgever de verplichtingen die voor hem voortvloeien uit deze algemene voorwaarden niet nakomt, is Opdrachtgever gehouden tot vergoeding van alle daaruit voortvloeiende schade van Gi Group (inclusief alle kosten waaronder die van rechtsbijstand), zonder dat voorafgaande ingebrekestelling nodig is, en Opdrachtgever dient Gi Group zo nodig ter zake te vrijwaren. Dit laat onverlet dat Gi Group eventuele andere vorderingen kan instellen, zoals het inroepen van ontbinding. Het bepaalde in dit artikel is van algemene gelding, zowel – zo nodig aanvullend – ten aanzien van onderwerpen waarbij de schadevergoedingsplicht reeds afzonderlijk in deze algemene voorwaarden is geregeld als ten aanzien van onderwerpen waarbij dit niet het geval is.
 2. Opdrachtgever is gehouden aan de Medewerker de schade te vergoeden die deze lijdt doordat een aan hem toebehorende zaak, die in het kader van de opgedragen werkzaamheden is gebruikt, is beschadigd of teniet is gegaan. Gi Group is niet gehouden tot enige vergoeding van schade van welke aard dan ook, direct of indirect, ontstaan aan of bij de Medewerker of aan zaken dan wel personen bij of van de Opdrachtgever of een derde. Voorgenoemde uitsluiting geldt tevens voor schade welke is ontstaan als een gevolg van: a. een terbeschikkingstelling van de Medewerker door Gi Group aan Opdrachtgever, ook wanneer mocht blijken dat die Medewerker niet blijkt te voldoen aan de door  Opdrachtgever aan hem gestelde vereisten b. eenzijdige opzegging van de arbeidsovereenkomst door de Medewerker c. toedoen of nalaten van de Medewerker, Opdrachtgever zelf of een derde, waaronder begrepen het aangaan van verbintenissen door de Medewerker. De Opdrachtgever is verplicht om zorg te dragen voor een afdoende verzekering voor alle schade.
 3. Opdrachtgever vrijwaart Gi Group voor elke aansprakelijkheid (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) van Gi Group ter zake van de in sub B van dit artikel bedoelde schade.
 4. Opdrachtgever is jegens de Medewerker en Gi Group verantwoordelijk voor de nakoming van de uit artikel 7:658 BW, de Arbeidsomstandighedenwet, Arbeidstijdenwet, en de daarmee samenhangende regelgeving voortvloeiende verplichtingen op het gebied van de veiligheid op de werkplek en goede arbeidsomstandigheden in het algemeen. Opdrachtgever zal aan Medewerker vergoeden alle schade (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) die Medewerker in het kader van de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt, indien en voor zover Opdrachtgever en/of Gi Group daarvoor aansprakelijk is c.q. zijn op grond van artikel 7:658 en/of artikel 7:611 BW. Indien personeel van Gi Group in de uitoefening van hun werkzaamheden zodanig letsel hebben bekomen dat daarvan de dood het gevolg is, is Opdrachtgever overeenkomstig artikel 6:108 BW jegens de in dat artikel bedoelde personen en jegens Gi Group gehouden tot vergoeding van de schade aan de bedoelde personen, tenzij Opdrachtgever aantoont dat hij de in dit artikel genoemde verplichtingen is nagekomen of dat de schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de Medewerker.
 5. Opdrachtgever zal Gi Group te allen tijde vrijwaren tegen aanspraken (van de Medewerker of van derden), jegens Gi Group ingesteld wegens het niet nakomen door de Opdrachtgever van de in dit artikel genoemde verplichtingen en/of tegen aanspraken (van de Medewerker of van derden) verband houdend met de opdracht, waaronder begrepen aanspraken in verband met de aansprakelijkheid van Gi Group als – direct of indirect - werkgever van de Medewerker en verleent Gi Group de bevoegdheid haar aanspraken terzake aan de direct belanghebbende(n) te cederen, dan wel mede namens Gi Group tegen Opdrachtgever geldend te maken. De Opdrachtgever zal Gi Group in dit kader volledig schadeloos stellen (inclusief vergoeding van de kosten van Gi Group, waaronder de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand). 
 6. Opdrachtgever zal zich afdoende verzekeren tegen de aansprakelijkheid op grond van het bepaalde in dit artikel. Op verzoek van Gi Group, is Opdrachtgever verplicht een afschrift van het bewijs aan Gi Group te overleggen.
 7. Opdrachtgever is gehouden Gi Group tijdig de juiste informatie te verstrekken die Gi Group nodig heeft voor het goed uitvoeren van de overeenkomst. Daaronder valt ook (doch niet uitsluitend) de juiste informatie over het Bruto jaarsalaris en – indien van toepassing – de juiste informatie over de hoogte van het salaris (en overige relevante arbeidsvoorwaarden) van werknemers rechtstreeks in dienst van Opdrachtgever in gelijke of gelijkwaardige functies. Indien en voor zover Gi Group direct of indirect schade lijdt wegens onvolledige en/of onjuiste informatie van de zijde van Opdrachtgever, is Opdrachtgever gehouden deze schade, met inbegrip van de alle daadwerkelijke kosten voor juridische bijstand, volledig aan Gi Group te vergoeden. Opdrachtgever zal Gi Group in voorkomend geval dienaangaande vrijwaren.
 8. Voor alle directe schade van Opdrachtgever, direct voortvloeiend uit de overeenkomst tussen Gi Group en Opdrachtgever, is de aansprakelijkheid van Gi Group beperkt tot die gevallen en bedragen waarvoor de verzekering van Gi Group dekking biedt en daadwerkelijk vergoedt.
 9. Voor alle indirecte schade op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door een fout in de uitvoering van de overeenkomst is Gi Group nimmer aansprakelijk. 
 10. Opdrachtgever vrijwaart Gi Group tegen alle aanspraken van derden – waaronder begrepen Medewerkers- welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk, met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen. 
 11. Opdrachtgever vrijwaart Gi Group voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door Opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt. 
 12. De aansprakelijkheid van Gi Group voor schade zal vervallen één jaar na het ontstaan van de schade. 
 13. Indien Opdrachtgever aan Gi Group en/of haar kandidaten en/of Medewerkers informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.
 14. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid komen te vervallen ingeval van opzet of grove schuld aan de zijde van Gi Group. 

 

 1. Beëindiging en ontbinding 
 1. Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde tussentijds opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste drie maanden tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 
 2. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Gi Group, zal Gi Group in overleg met Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Gi Group extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan Opdrachtgever in rekening gebracht. 
 3. In afwijking van de twee voorgaande leden van dit artikel kan Gi Group de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst door middel van een aangetekend schrijven geheel of gedeeltelijk ontbinden en alle uit de overeenkomst voortvloeiende of daarmee verband houdende vorderingen per direct opeisen indien:
  • Opdrachtgever zijn faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard; 
  • aan Opdrachtgever surseance van betaling wordt verleend; 
  • Opdrachtgever zijn onderneming staakt;
  • Opdrachtgever anderszins niet in staat is aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen; 
  • Opdrachtgevers onderneming wordt geliquideerd of beëindigd, anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen; 
  • buiten toedoen van Gi Group op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de Opdrachtgever beslag wordt gelegd, dan wel indien Opdrachtgever niet langer in staat kan worden geacht de verplichtingen uit de overeenkomst na te komen. 
 1. Gi Group zal wegens voornoemde ontbinding nooit tot enige schadevergoeding gehouden zijn.
 2. Bedragen die Gi Group voor de opzegging of ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar. 
 3. Indien de Opdrachtgever na ter zake in gebreke te zijn gesteld, enige verplichting voortvloeiende uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, is Gi Group gerechtigd haar verplichtingen jegens de Opdrachtgever op te schorten, zonder daardoor tot enige schadevergoeding jegens de Opdrachtgever gehouden te zijn. Hiertoe is Gi Group eveneens gerechtigd in de onder lid C van dit artikel bedoelde omstandigheden. 

 

 1. Overmacht 
 1. Ingeval van overmacht aan de zijde van Gi Group zullen haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst worden opgeschort zolang de overmacht situatie voortduurt. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Gi Group onafhankelijke omstandigheid die de nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert en welke noch krachtens wet, noch krachtens maatstaven van redelijkheid en billijkheid voor haar rekening dienen te komen. 
 2. Voor zover daaronder niet reeds begrepen wordt onder overmacht tevens verstaan: werkstaking, bedrijfsbezetting, blokkades, embargo, overheidsmaatregelen, oorlog, terroristische aanslagen, stroomstoringen, overstroming, waterschade, aardbevingen en andere natuurrampen, storingen in communicatielijnen, brand, ontploffing en andere calamiteiten, alsmede ziekten van epidemiologische aard bij het personeel. 
 3. Zodra zich bij Gi Group een overmacht situatie voordoet, zoals bedoeld in het eerste lid van dit artikel, doet zij daarvan mededeling aan Opdrachtgever. 
 4. In geval van overmacht als voren bedoeld heeft Gi Group het recht de overeenkomst met de Opdrachtgever geheel of ten dele te ontbinden zonder rechterlijke tussenkomst, zulks door een mededeling aan Opdrachtgever. Deze ontbinding geeft Opdrachtgever niet het recht op enige vergoeding van schade. 

 

 1. Geschillen en overdracht
 1. Ter zake van alle geschillen tussen partijen waarop deze voorwaarden van toepassing zijn is uitsluitend de Nederlandse rechter bevoegd en het Nederlands recht van toepassing. 
 2. Dergelijke geschillen worden uitsluitend berecht door de rechtbank te Amsterdam. 
 3. Gi Group en Opdrachtgever mogen hun rechten of verplichtingen voortvloeiende uit de samenwerkingsovereenkomst of opdracht, slechts overdragen met voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij. 

 

 1. Verstrekking persoonsgegevens 
 1. In het kader van de opdracht of overige overeenkomst vindt uitwisseling van persoonsgegevens van kandidaten en Medewerkers plaats. Indien Gi Group persoonsgegevens heeft verstrekt, is Opdrachtgever verplicht zich bij die verwerking te houden aan de volgende verplichtingen: 
  1. Opdrachtgever zal de persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerken, zorgen voor een adequate beveiliging en zich houden aan de wettelijke voorschriften die volgen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming en Nederlandse Uitvoeringswetgeving.
  2. Opdrachtgever zal de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken dan de noodzakelijke verwerking in het kader van de overeenkomst.
  3. Opdrachtgever informeert Gi Group binnen vier werkdagen over ieder verzoek en/of iedere klacht van de Toezichthoudende autoriteit of de betrokken Kandidaat en/of Medewerker ten aanzien van de persoonsgegevens die worden verwerkt bij het uitvoeren van de overeenkomst.
  4. Opdrachtgever informeert Gi Group volledig over een mogelijk datalek binnen 24 uur na het ontdekken ervan. Opdrachtgever zal Gi Group vervolgens op de hoogte houden van nieuwe ontwikkelingen rondom het datalek.
 1. Indien en voor zover Gi Group in het kader van de uitvoering van de overeenkomst persoonsgegevens verwerkt die door Opdrachtgever worden verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat hij bevoegd is tot verstrekking van de in het vorige lid bedoelde persoonsgegevens aan Gi Group en vrijwaart Opdrachtgever Gi Group van alle aanspraken van derden met betrekking tot die persoonsgegevens, behoudens van datgeen waarvoor Gi Group zelf aansprakelijk is op grond van de wet.
 2. Opdrachtgever vrijwaart Gi Group tegen elke aanspraak van kandidaten, Medewerkers, werknemers van Opdrachtgever of overige derden jegens Gi Group in verband met een schending van het in dit artikel bepaalde door Opdrachtgever en vergoedt de daarmee samenhangende door Gi Group gemaakte kosten.

 

 1. Geheimhouding
 1. Gi Group en Opdrachtgever zullen geen vertrouwelijke informatie van of over de andere partij, diens activiteiten en relaties, die hen ter kennis is gekomen ingevolge de opdracht, verstrekken aan derden, tenzij – en alsdan voor zover – verstrekking van die informatie nodig is om de opdracht naar behoren te kunnen uitvoeren of op hen een wettelijke plicht tot bekendmaking rust.
 2. Gi Group zal op verzoek van de Opdrachtgever de Medewerker verplichten geheimhouding te betrachten omtrent al hetgeen hem bij het verrichten van de werkzaamheden bekend of gewaar wordt, tenzij op de Medewerker een wettelijke plicht tot bekendmaking rust.
 3. Het staat de Opdrachtgever vrij om de Medewerker rechtstreeks te verplichten tot geheimhouding. De Opdrachtgever informeert Gi Group over zijn voornemen daartoe en verstrekt een afschrift van de ter zake opgemaakte verklaring/overeenkomst aan Gi Group. Gi Group is niet aansprakelijk voor een boete, dwangsom of eventuele schade van de Opdrachtgever als gevolg van schending van die geheimhoudingsplicht door de Medewerker.

 

 1. Intellectuele en industriële eigendom
 1. Gi Group behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten ten aanzien waarvan Gi Group intellectuele eigendomsrechten geldend kan maken, die zij gebruikt of heeft gebruikt en/of heeft ontwikkeld in het kader van de uitvoering van de opdracht. Alle overige intellectuele eigendomsrechten, die reeds voor de datum van de overeenkomst aan Gi Group in eigendom toebehoorden, blijven aan Gi Group toebehoren.
 2. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden om, zonder schriftelijke toestemming van Gi Group, de producten als bepaald in lid A van dit artikel, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.
 3. Het bepaalde in lid A en B van dit artikel blijft van toepassing indien de overeenkomst, om welke reden dan ook, is beëindigd.

Werving en Selectie

 

 1. Diensten van Werving en Selectie
 1. Werving en selectie van kandidaten wordt door Gi Group verricht op basis van:
    • een opdracht tot werving en selectie gericht op een (indirecte) arbeidsverhouding tussen Opdrachtgever en de Kandidaat (zie ook specifiek artikel 16). of;
    • een opdracht tot werving en selectie gericht op detachering van de Kandidaat aan de Opdrachtgever (zie ook artikelen 19 en volgende).

De Opdrachtgever maakt bij de opdracht kenbaar of hij de werving en selectie wenst van een Kandidaat met het oog op het aangaan van een (indirecte) arbeidsverhouding met die Kandidaat of met het oog op detachering.

 1. De wijze waarop de werving en selectie van kandidaten wordt verricht, wordt vastgelegd in de overeenkomst tussen partijen evenals de wijze van honorering. Indien in de overeenkomst c.q.  aanbiedingen of offertes wordt verwezen naar een brutosalaris c.q. brutojaarsalaris, geldt daarvoor de in deze algemene voorwaarden beschreven definitie(s).
 2. Opdrachtgever verstrekt aan Gi Group tijdig alle relevante, volledige en nauwkeurige informatie, die Gi Group nodig heeft voor de werving en selectie opdracht, waaronder een omschrijving van de functie, de werkzaamheden, vereiste en gewenste profiel en kwalificaties, arbeidsvoorwaarden (waaronder (een indicatie van) het salaris), arbeidsduur, arbeidsplaats, arbeidsomstandigheden en de beoogde aanvangsdatum (en duur) van de werkzaamheden.
 3. Gi Group spant zich in om - aan de hand van voornoemde informatie in combinatie met de haar bekende hoedanigheden, kennis en vaardigheden van de kandidaten – de geschikte kandidaten te selecteren. Gi Group bepaalt welke kandidaten zij aan Opdrachtgever voorstelt.
 4. Onder “(indirecte) arbeidsverhouding tussen Opdrachtgever en de Kandidaat“ wordt verstaan:
 • Het aangaan van een arbeidsovereenkomst, een opdrachtovereenkomst dan wel een overeenkomst van aanneming van werk door Opdrachtgever met de Kandidaat;
 • Het ter beschikking laten stellen van de betreffende Kandidaat aan Opdrachtgever door een derde (bijvoorbeeld een uitzendonderneming);
 • Het aangaan van een arbeidsverhouding door de Kandidaat met een derde waarbij Opdrachtgever en die derde in een groep verbonden zijn.

 

 1. Werving en Selectie t.b.v (indirecte) arbeidsverhouding Opdrachtgever
 1. Voor werving en selectie gericht op een (indirecte) arbeidsverhouding tussen Opdrachtgever en de Kandidaat gelden aanvullend de voorwaarden uit dit artikel.
 2. De opdracht wordt of aangegaan voor bepaalde tijd, zoals aangegeven in de overeenkomst tussen Gi Group en Opdrachtgever en eindigt van rechtswege na afloop van die bepaalde tijd, of – indien er geen einddatum staat opgenomen in de overeenkomst tussen partijen – eindigt de opdracht tot werving en selectie van rechtswege op het moment dat Opdrachtgever aangeeft een (indirecte) arbeidsverhouding met de Kandidaat aan te gaan.  
 3. Tussentijdse beëindiging van de opdracht voor bepaalde tijd door Opdrachtgever is slechts mogelijk indien schriftelijk overeengekomen. De opzegtermijn bedraagt 14 kalenderdagen. In geval van tussentijdse beëindiging behoudt Gi Group het recht de overeengekomen fee en daadwerkelijk gemaakte kosten bij Opdrachtgever in rekening te brengen.
 4. Indien de Opdrachtgever de werving & selectie opdracht tijdens de opdrachtduur beëindigt of elementen uit de opdracht zoals functie-inhoud of Kandidaatprofiel zodanig wijzigt dat er naar het oordeel van Gi Group sprake is van een nieuwe opdracht, is Gi Group gerechtigd de Opdrachtgever 50% van het honorarium in rekening te brengen.
 5. Opdrachtgever en de Kandidaat beslissen of en zo ja, onder welke voorwaarden zij een (indirecte) arbeidsverhouding wensen aan te gaan en in stand wensen te houden. Opdrachtgever is voor de werving en selectie gericht op een arbeidsverhouding tussen hem en de Kandidaat het in de overeenkomst vermelde Tarief aan Gi Group verschuldigd. Bij gebreke van de vermelding van een Tarief in de overeenkomst is Opdrachtgever het in de aanbieding of offerte van Gi Group vermelde Tarief verschuldigd. Is ook in de aanbieding of offerte geen Tarief vermeld, dan bedraagt het Tarief 25% van het voor de functie van de Kandidaat bij een voltijds dienstverband geldende Bruto jaarsalaris. Opdrachtgever is gehouden om binnen 14 dagen, na een daartoe gedaan verzoek, aan Gi Group de gegevens ten aanzien van het Bruto jaarsalaris te verstrekken, noodzakelijk voor de bepaling van het Tarief c.q. honorarium. Indien aan Gi Group geen (of een onjuist) Bruto jaarsalaris is doorgegeven, zal Gi Group een arbeidsmarktconform Bruto jaarsalaris vaststellen op basis van de bij Gi Group bekende gegevens over de functie en de arbeidsmarkt.
 6. Tenzij anders overeengekomen is het Tarief alleen verschuldigd, indien de Opdrachtgever of een door deze aangewezen derde daadwerkelijk een arbeidsverhouding aangaat met een Kandidaat die door Gi Group is voorgesteld of waarmee de Opdrachtgever anderszins via Gi Group in contact is gekomen. Het Tarief is ook verschuldigd, indien de Kandidaat in eerste instantie door de Opdrachtgever is afgewezen, en later alsnog wordt aangenomen.
 7. Opdrachtgever is, buiten het honorarium bij succesvolle vervulling, geen kosten ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst aan Gi Group verschuldigd, tenzij hierover uitdrukkelijke afspraken tussen Gi Group en Opdrachtgever zijn gemaakt.
 8. Tenzij anders overeengekomen wordt het Tarief in rekening gebracht, op de eerste dag van de (indirecte) arbeidsverhouding tussen Opdrachtgever en de Kandidaat of (indien die dag niet belkend is bij Gi Group) zodra aan Gi Group bekend is geworden dat Opdrachtgever een arbeidsverhouding met de Kandidaat zal aangaan of is aangegaan.
 9. Tenzij Opdrachtgever terzake vooraf een nadrukkelijk voorbehoud heeft gemaakt, is het Tarief c.q. honorarium eveneens verschuldigd indien de door Gi Group geïntroduceerde Kandidaat bij Opdrachtgever, via een sollicitatie of anderszins, in meer of mindere mate, bekend mocht blijken te zijn. 
 10. Het is Opdrachtgever en alle aan haar gelieerde derden niet toegestaan gedurende een periode van 12 maanden nadat een Kandidaat door Gi Group is voorgesteld (waaronder mede begrepen het toezenden van informatie over de Kandidaat), direct of indirect een arbeidsverhouding of samenwerking of contractuele relatie van welke aard dan ook aan te gaan met de Kandidaat zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Gi Group. Dat verbod geldt ook indien de betreffende Kandidaat door een derde (bijvoorbeeld een andere bemiddelaar dan Gi Group) aan Opdrachtgever en/of aan haar gelieerde derden is voorgesteld of als de Kandidaat zelf Opdrachtgever of de daaraan gelieerde derde heeft benaderd. Opdrachtgever garandeert als hoofdelijk schuldenaar dat alle aan haar gelieerde derden zich ook aan het bepaalde in dit artikel zullen houden. 
 11. Overtreding van het bepaalde in sub J leidt tot een aan Gi Group verschuldigde en onmiddellijk opeisbare boete ter hoogte van een bedrag gelijk aan 25% van het Bruto jaarsalaris van de betreffende Kandidaat. De boete bedraagt onder alle omstandigheden minimaal € 20.000,-. Indien aan Gi Group geen (of een onjuist) Bruto jaarsalaris is doorgegeven, zal Gi Group een arbeidsmarktconform Bruto jaarsalaris vaststellen op basis van de bij Gi Group bekende gegevens over de functie en de arbeidsmarkt.
 1. Aansprakelijkheden
 1. Gi Group zal zich inspannen tijdig een potentieel geschikte Kandidaat aan te bieden. Gi Group schiet niet toerekenbaar tekort jegens Opdrachtgever en is niet gehouden tot vergoeding van enige schade of kosten aan Opdrachtgever, indien Gi Group om welke reden dan ook niet of niet tijdig een Kandidaat kan aanbieden. Gi Group is niet aansprakelijk, indien een door haar voorgestelde Kandidaat:
    • geen (indirecte) arbeidsverhouding met Opdrachtgever wenst aan te gaan of een aangegane arbeidsverhouding (voortijdig) weer beëindigt; of
    • om welke reden dan ook niet ter beschikking kan worden gesteld aan Opdrachtgever.
 1. Gi Group is niet aansprakelijk voor schade in verband met het inzetten van kandidaten en Medewerkers die niet blijken te voldoen aan de door de Opdrachtgever gestelde eisen en verwachtingen, tenzij die schade aantoonbaar het rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare tekortkoming van Gi Group bij de selectie.
 2. Indien Gi Group schade lijdt doordat de door Opdrachtgever bij de opdracht verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijk uit te oefenen functie of doordat de later aangepaste functieomschrijving niet overeenstemt met de werkelijk uit te oefenen functie, is Opdrachtgever gehouden de schade, inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand, volledig aan Gi Group te vergoeden. Dit laat de overige (vorderings)rechten van Gi Group onverlet.

 

 1. Garantieregeling
 1. Indien een door Gi Group bemiddelde Kandidaat binnen één maand na indiensttreding niet meer bij Opdrachtgever in dienst is, zal Gi Group, mits Opdrachtgever aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Gi Group heeft voldaan, eenmalig, naar beste vermogen, een nieuwe Kandidaat trachten te werven en te selecteren voor dezelfde functie waarin, en tegen een vergelijkbaar salaris waarvoor de eerste Kandidaat bij Opdrachtgever werkzaam is geweest. De procedure conform de oorspronkelijke opdracht zal hiertoe opnieuw worden opgestart. Indien de Kandidaat gedurende de garantieperiode arbeidsongeschikt wordt ten gevolge van ziekte of ongeval, of komt te overlijden, vervalt deze garantie. Ook indien de (indirecte) arbeidsverhouding met de Kandidaat eindigt op grond van bedrijfseconomische- of organisatorische redenen of Kandidaat zelf de arbeidsverhouding heeft beëindigd geldt de garantieregeling niet. 
 2. Indien Opdrachtgever van de garantieregeling gebruik wenst te maken, dient hij Gi Group binnen 14 (veertien) dagen na beëindiging van het dienstverband met de eerste Kandidaat daarvan schriftelijk in kennis te stellen, bij gebreke waarvan Opdrachtgever op het bepaalde in dit artikel geen beroep (meer) kan doen.
 3. Indien Gi Group binnen 3 maanden na beëindiging van het dienstverband met de eerste Kandidaat er niet in slaagt een nieuwe Kandidaat te werven en te selecteren, die bij Opdrachtgever in dienst treedt, betaalt Gi Group 50% van het door Opdrachtgever betaalde honorarium (dus niet van eventuele overige kosten) aan Opdrachtgever terug. Terugbetaling vindt niet plaats indien Opdrachtgever in de garantieperiode de door de eerste Kandidaat vervulde functie zelf (al of niet via derden) heeft ingevuld. Gi Group zendt in geval van terugbetaling aan Opdrachtgever voor dit bedrag een creditfactuur en betaalt het verschuldigde bedrag binnen 30 dagen daarna.
 4. Indien een door Gi Group in het kader van deze garantieregeling voorgestelde Kandidaat bij Opdrachtgever in dienst treedt, of indien Gi Group 50% van het honorarium heeft terugbetaald, of indien Opdrachtgever in de garantieperiode de functie zelf (of via derden) heeft ingevuld, is Gi Group van haar verplichtingen uit hoofde van dit artikel gekweten.

Detachering

 

 1. Detachering, duur, vervanging
 1. Gi Group helpt Opdrachtgever door een Medewerker te detacheren bij Opdrachtgever voor de in de overeenkomst genoemde duur. Nadat de betreffende Medewerker minimaal 1.700 uur door Gi Group is gedetacheerd bij Opdrachtgever tegen betaling van de overeengekomen fee, kan Opdrachtgever de betreffende Medewerker zonder extra kosten overnemen (uiteraard indien zowel Opdrachtgever als Medewerker dat wensen), zie ook artikel 21. De overeenkomst c.q. de detachering kan niet tussentijds worden beëindigd, met uitzondering van de in artikel 9 sub C genoemde gevallen. Artikel 9 sub C tot en met F gelden onverkort, artikel 9 sub A en B gelden expliciet niet.
 2. De Medewerker zal de werkzaamheden (uitsluitend) in Nederland verrichten bij Opdrachtgever.
 3. Gi Group is te allen tijde gerechtigd om de gedetacheerde Medewerker te vervangen en is gerechtigd om de Medewerker aan een andere opdrachtgever terbeschikking te stellen. Er geldt expliciet geen exclusiviteit ten aanzien van de gedetacheerde Medewerker.
 4. Ingeval de Medewerker aantoonbaar niet voldoet aan de eisen van Opdrachtgever, zal Opdrachtgever Gi Group hiervan onverwijld in kennis stellen en dit binnen één dag schriftelijk bevestigen. Gi Group zal zich dan inspannen om een vervangende Medewerker bij Opdrachtgever te detacheren op dezelfde voorwaarden. Gi Group staat echter niet in voor het vinden van een dergelijke vervanging. Opdrachtgever kan voornoemde mogelijkheid slechts inroepen binnen vier weken na aanvang van de detachering.
 5. Ingeval van verhindering, ziekte of ongeval van de Medewerker zal Opdrachtgever Gi Group hiervan onverwijld in kennis stellen. Gi Group aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die voortkomt uit verhindering, ziekte of ongeval van een Medewerker. Op verzoek van Opdrachtgever zal Gi Group zich dan inspannen om een vervangende Medewerker aan Opdrachtgever ter beschikking te stellen. Gi Group staat echter niet in voor het vinden van een dergelijke vervanging. In alle gevallen dat Gi Group en Opdrachtgever niet tot overeenstemming komen over de persoon van de vervangende Medewerker, dan kunnen Gi Group en Opdrachtgever de detachering in onderling overleg beëindigen door een daartoe strekkende schriftelijke mededeling, zonder dat Gi Group daarbij aansprakelijk is voor eventueel door Opdrachtgever geleden schade (van welke soort dan ook).

 

 1. Vergoeding 
 1. Opdrachtgever is Gi Group een vergoeding verschuldigd voor de door haar verrichte diensten. Het Tarief staat vermeld in de overeenkomst (of bij gebreke daarvan de aanbieding of offerte) en wordt berekend op basis van het Bruto salaris maal een factor. Eventueel extra salaris / loon ten gevolge van overwerk, werken en vrij op bijzondere tijden of dagen (daaronder begrepen feestdagen) en/of verschoven uren wordt aan Opdrachtgever doorberekend met dezelfde factor. Reis-, verblijf- en onkosten van Medewerker zijn niet in het Tarief inbegrepen en worden aan Opdrachtgever doorberekend.
 2. Gi Group is gerechtigd het Tarief onmiddellijk te verhogen in geval van prijsstijgingen die het gevolg zijn van overheidsmaatregelen of andere bindende voorschriften en/of cao-bepalingen dan wel indien de aard van de werkzaamheden wijzigt die bij Opdrachtgever moeten worden verricht.

 

 1. Overname 
 1. Voor het bepaalde in dit artikel wordt onder het aangaan van een arbeidsverhouding met een Medewerker verstaan:
 • het aangaan van een arbeidsovereenkomst met de Medewerker;
 • het aanstellen van de Medewerker als ambtenaar;
 • het aangaan van een overeenkomst van opdracht met de Medewerker; 
 • het aangaan van een overeenkomst tot aanneming van werk met de Medewerker;
 • het ter beschikking laten stellen van de Medewerker aan Opdrachtgever door een derde (bijvoorbeeld een ander detacheringsbureau voor hetzelfde of ander werk);
 • het aangaan van een arbeidsverhouding door de Medewerker met een derde, waarbij de Opdrachtgever en die derde in een groep zijn verbonden (als bedoeld in artikel 2:24b BW) dan wel de één een dochtermaatschappij is van de ander (als bedoeld in artikel 2:24a BW).
 1. Voor het bepaalde in dit artikel wordt onder Medewerker tevens verstaan:
 • de Kandidaat die is voorgesteld aan Opdrachtgever;
 • de Medewerker wiens detachering minder dan twaalf maanden voor het aangaan van de arbeidsverhouding met de Opdrachtgever is geëindigd.
 1. Het is Opdrachtgever voor of tijdens de looptijd van de detachering niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Gi Group een arbeidsverhouding met een Medewerker aan te gaan. Opdrachtgever gaat niet rechtstreeks een arbeidsverhouding met een Medewerker van Gi Group aan indien deze Medewerker de overeenkomst met Gi Group niet rechtsgeldig heeft beëindigd, onverminderd de overige verplichtingen van Opdrachtgever als bedoeld in dit artikel.
 2. Indien Opdrachtgever met een Medewerker een arbeidsverhouding wil aangaan na einde detachering, dan dient hij Gi Group daarvan onverwijld schriftelijk in kennis te stellen. Partijen zullen alsdan in overleg treden teneinde de wens van Opdrachtgever te bespreken.
 3. Indien Opdrachtgever een arbeidsverhouding aangaat met de Medewerker, voordat de in artikel 19 vermelde minimale 1.700 uur detachering in rekening is gebracht en betaald, is Opdrachtgever een vergoeding verschuldigd aan Gi Group. Deze vergoeding bedraagt: 25% van het laatst geldende Tarief te vermenigvuldigen met 1.700 uren minus de op basis van de opdracht reeds door de Medewerker gewerkte (en door Opdrachtgever aan Gi Group betaalde) uren. Over de vergoeding wordt BTW in rekening gebracht. Indien Opdrachtgever en Gi Group nog niet tot een vergelijk waren gekomen omtrent de hoogte van het tarief, dan is Opdrachtgever aan Gi Group terstond, zonder nadere sommatie of ingebrekestelling, een bedrag verschuldigd van € 7.500,- exclusief BTW, onverlet het recht van Gi Group om volledige schadevergoeding te eisen. Onverminderd het hierboven in dit artikel bepaalde is Opdrachtgever de vergoeding ook verschuldigd indien Opdrachtgever door tussenkomst van Gi Group in contact is gekomen met de Medewerker en: 
 • de Medewerker rechtstreeks of via derden bij Opdrachtgever solliciteert binnen zes maanden nadat het contact tot stand is gekomen, en naar aanleiding daarvan met de Opdrachtgever een arbeidsverhouding aangaat;
 • Opdrachtgever de Medewerker rechtstreeks of via derden benadert binnen zes maanden nadat het contact tot stand is gebracht, en naar aanleiding daarvan met de betreffende Medewerker een arbeidsverhouding aangaat; 
 • de Medewerker, rechtstreeks of via derden, bij Opdrachtgever solliciteert binnen zes maanden nadat de detachering aan Opdrachtgever is geëindigd, en naar aanleiding daarvan met de betreffende opdrachtgever een arbeidsverhouding aangaat; 
 • Opdrachtgever de Medewerker rechtstreeks of via derden benadert binnen zes maanden nadat de detachering aan Opdrachtgever is geëindigd, en Opdrachtgever naar aanleiding daarvan met de betreffende Medewerker een arbeidsverhouding aangaat.